1400/04/17 - 10:49
مسابقات کشتی آزاد جوانان / ترکیه
عکاس : محمدرضا پشوتن