ریاست مجدد دکتر مهران تیشه گران بر فدراسیون ناشنوایانپایان کار کاروان ایران در اولین دوره با 37 مدالکشتی آزاد با 9 مدال رنگارنگ به کار خود خاتمه دادکسب عنوان سوم تیمی با 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز توسط فرنگی کاران ناشنوای ایران پایان کار جودوی ایران با کسب 5 مدال (1 طلا ، 1 نقره و3 برنز) و جایگاه سوم تیمی
ریاست مجدد دکتر مهران تیشه گران بر فدراسیون ناشنوایان
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 2023 ناشنوایان/ قرقیزستان؛
پایان کار کاروان ایران در اولین دوره با 37 مدال
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه / بیشکک قرقیزستان ؛
کشتی آزاد با 9 مدال رنگارنگ به کار خود خاتمه داد
مسابقات قهرمانی 2023 آسیا و اقیانوسیه 2023 ناشنوایان/ قرقیزستان؛
کسب عنوان سوم تیمی با 2 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز توسط فرنگی کاران ناشنوای ایران
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه / بیشکک قرقیزستان ؛
پایان کار جودوی ایران با کسب 5 مدال (1 طلا ، 1 نقره و3 برنز) و جایگاه سوم تیمی
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 2023 ناشنوایان/ قرقیزستان؛
1401/12/20
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه / بیشکک قرقیزستان ؛
1401/12/20
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 2023 ناشنوایان/ قرقیزستان؛
1401/12/19
مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا و اقیانوسیه ۲۰۲۳ ناشنوایان/ تهران؛
1401/12/19
مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 2023 ناشنوایان / قرقیزستان؛
1401/12/18
مسابقات قهرمانی 2023 آسیا و اقیانوسیه 2023 ناشنوایان/ قرقیزستان؛
1401/12/18