بازدید مسئولین فدراسیون ناشنوایان از امکانات ورزشی جزیره کیشامضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ورزش‌های ناشنوايان  و آستان قدس رضویبرگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با حضور دکتر صالحی امیری  تعویق برگزاری بیست و چهارمين دوره المپیک تابستانی ناشنوایان در برزیل
مسابقات انتخابی المپیک ناشنوایان ؛
بازدید مسئولین فدراسیون ناشنوایان از امکانات ورزشی جزیره کیش
امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون ورزش‌های ناشنوايان و آستان قدس رضوی
برگزاری جلسه هیات رئیسه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با حضور دکتر صالحی امیری
تعویق برگزاری بیست و چهارمين دوره المپیک تابستانی ناشنوایان در برزیل