از ظرفیت های قانونی برای حمایت از ورزش ناشنوایان باید بهره ببریمبودجه ۲۳ میلیاردی مجلس برای ۳ فدراسیون کشتی، ناشنوایان و تنیسسعید خال به عضویت هیات رئیسه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان درآمدبازدید معاون ورزش تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) از فدراسیون ناشنوایان پیشنهاد راه‌اندازی مراکز آموزش ورزش ناشنوایان آسیا و جهان در  ایران
معاون توسعه وررش قهرمانی در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش های ناشنوایان :
از ظرفیت های قانونی برای حمایت از ورزش ناشنوایان باید بهره ببریم
بودجه ۲۳ میلیاردی مجلس برای ۳ فدراسیون کشتی، ناشنوایان و تنیس
با حکم وزیر ورزش و جوانان؛
سعید خال به عضویت هیات رئیسه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان درآمد
بازدید معاون ورزش تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) از فدراسیون ناشنوایان
سرپرست دبیری فدراسیون مطرح کرد :
پیشنهاد راه‌اندازی مراکز آموزش ورزش ناشنوایان آسیا و جهان در ایران