تیم میزبان قهرمان مسابقات قهرمانی کشور کشتی آزاد ناشنوایان شد نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور کشتی آزاد ناشنوایان معرفی شدند آغاز چهل و هفتمین کنگره فدراسیون جهانی ناشنوایان ICSD در ایتالیا
جام مرحوم مرتضی بنایی ؛
تیم میزبان قهرمان مسابقات قهرمانی کشور کشتی آزاد ناشنوایان شد
جام مرحوم مرتضی بنایی ؛
نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور کشتی آزاد ناشنوایان معرفی شدند
آغاز چهل و هفتمین کنگره فدراسیون جهانی ناشنوایان ICSD در ایتالیا