نام : محمدعلی

 نام خانوادگي : علیجانی

 سمت : سرپرست مجموعه

 شماره تماس : 77557715

 شماره داخلی : 107

<< بازگشت به ليست