اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
مهران تیشه گران رئیس فدراسیون 77568281 111
مهدی نصیبی دبیر فدراسیون 77581963 114
مسعود  فراهانی طجر نایب رئیس آقایان 77557715 101
زهرا داودی نایب رئیس بانوان 77557715 123
فیروزه کوهگرد خزانه دار 77567271 116
علیرضا بسیح مسئول کمیته فنی و مسابقات 77540931 115
دکتر سید مهیار  مرتضوی اصل مسئول کمیته پزشکی
سید یوسف موسوی نسب مشاور در امور بین الملل 77557718 120
محمد علی محمدی مسئول حراست 77557715 105
مجتبی  طولابی مسئول کمیته آموزش و پژوهش / مسئول کمیته همگانی 77557715 109
محمدرضا شیخ زاده مسئول کمیته فرهنگی
آزاد  یونسی مسئول حقوقی در کمیته انضباطی

2