اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
محمدعلی علیجانی سرپرست مجموعه 77557715 107
فرناز  کشتی آرا مسئول دفتر ریاست 77568281-77572141 111
طاهره ابراهیمی مسئول روابط عمومی / مدیر سایت و انفورماتیک 77568015 124
نجمه  اسفندیاری مسئول دبیرخانه / سرپرست امور اداری 77583222 113
آرزو  سعیدی متصدی دبیرخانه 77557715-77557717 113
فبروزه خلیلی متصدی دبیرخانه 77557715-77557717 113
هانیه کسروی فرد کارشناس بانوان

1 2