1400/03/13 - 18:4
دیدار ایران - مالزی / جزیره کیش
عکاس : آبتین علینیا