نام : مهران

 نام خانوادگي : تیشه گران

 سمت : رئیس فدراسیون

 شماره تماس : 77568281

 شماره داخلی : 111

<< بازگشت به ليست