اعضای هیأت رئیسه فدراسیون  ناشنوایان منصوب شدند
با حکم وزیر ورزش و جوانان ؛
اعضای هیأت رئیسه فدراسیون ناشنوایان منصوب شدند