دیدار وزیر ورزش و جوانان با رئیس کمیته بین المللی ورزش های ناشنوایانرئیس کمیته بین‌المللی ورزش‌های ناشنوایان به مقام شامخ امام راحل(ره) ادای احترام کردحمایت کشتی گیران نوجوان آزاد ناشنوایان از اسطوره کشتی
دیدار وزیر ورزش و جوانان با رئیس کمیته بین المللی ورزش های ناشنوایان
رئیس کمیته بین‌المللی ورزش‌های ناشنوایان به مقام شامخ امام راحل(ره) ادای احترام کرد
حمایت کشتی گیران نوجوان آزاد ناشنوایان از اسطوره کشتی