بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از فدراسیون ورزش های ناشنوایاناعضای هیأت رئیسه فدراسیون  ناشنوایان منصوب شدند
بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از فدراسیون ورزش های ناشنوایان
با حکم وزیر ورزش و جوانان ؛
اعضای هیأت رئیسه فدراسیون ناشنوایان منصوب شدند