سرپرست دبیری و نایب رئیس آقایان فدراسیون ناشنوایان منصوب شدندتیشه‌گران: تلاش خواهم کرد ناشنوایان به حقشان برسند
با حکم رئیس فدراسیون ؛
سرپرست دبیری و نایب رئیس آقایان فدراسیون ناشنوایان منصوب شدند
تیشه‌گران: تلاش خواهم کرد ناشنوایان به حقشان برسند