دیدار رئیس فدراسیون ناشنوایان با جانشین فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگاعزام تیم فوتبال ناشنوایان به تورنمنت چهار جانبه بلژیک
دیدار رئیس فدراسیون ناشنوایان با جانشین فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ
اعزام تیم فوتبال ناشنوایان به تورنمنت چهار جانبه بلژیک