سید مصطفی کریمی رئیس فدراسیون ورزش ‌های ناشنوایان شد
سید مصطفی کریمی رئیس فدراسیون ورزش ‌های ناشنوایان شد